The Batteries Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie produkcji baterii TFB”.

Projekt dotyczy zakupu urządzeń do stworzenia linii produkcyjnej baterii. Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych technologii w zakresie baterii przeznaczonych do różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Nowe rozwiązania chronione jest na podstawie międzynarodowego patentu nr EP3095890 „Sposób nakładania powłok cienkowarstwowych i linia produkcyjna do przeprowadzania sposobu”.

W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone wyniki prac B+R dotyczące wdrożenia nowej technologii produkcji baterii TFB.

 

Wartość projektu:   12 300 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  6 500 000,00 PLN

The Batteries Sp. z o.o. implements a project co-financed from European Funds ” Launch of TFB battery production”. 

The project concerns the purchase of equipment to create a battery production line. The aim of the project is to implement new technologies in the field of batteries intended for various types of electronic devices into production. The new solutions are protected on the basis of the international patent no. EP3095890 “Method of applying thin-layer coatings and the production line for carrying out the method”. 

As a result of the project, the results of R&D works related to the implementation of the new TFB battery production technology will be implemented.

 

Project value: PLN 12 300 000.00

Co-financing of the EU: PLN 6 500 000.00

The Batteries Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowatorskiej, wielkoskalowej metody produkcji baterii cienkowarstwowych (TFB)”.

Celem realizacji projektu jest umożliwienie Firmie wdrożenia na skalę masową technologii produkcji baterii cienkowarstwowych, które cechują się znacznie lepszymi parametrami użytkowymi, niż obecnie stosowane baterie.

Baterie cienkowarstwowe (TFB – thin-film batteries) charakteryzują się m.in. większą pojemnością
(o ok. 100%), są bezpieczniejsze (brak ryzyka eksplozji przy obciążeniach mechanicznych i w wyniku działania w wysokiej temperaturze), a ich czas ładowania jest kilkukrotnie niższy, niż baterii Li-Poly i Li-Ion (najczęściej obecnie stosowanego typu baterii).

Wdrożenie rezultatów projektu pozwoli po raz pierwszy wdrożyć na skalę masową technologię produkcji cienkowarstwowych baterii. Produkt projektu – efektywna kosztowo bateria cienkowarstwowa – zostanie wdrożony m.in. dla rynków urządzeń mobilnych, wearables, elektroniki specjalistycznej, laptopów premium.

 

Wartość projektu:   9 802 961,29 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  7 144 279,81 PLN

The Batteries Sp. z o.o. implements a project co-financed from European Funds “Development of an innovative, large-scale method for the production of thin-film batteries (TFB)”.

The aim of the project is to enable the Company to implement on a mass scale the production technology of thin-film batteries, which are characterized by much better operational parameters than currently used batteries.

Thin-film batteries (TFB) are characterized by higher capacity (by about 100%), are safer (no risk of explosion under mechanical loads and as a result of high temperature operation), and their charging time is several times lower than Li-Poly and Li-Ion batteries (most commonly used battery types).

Implementation of the project results will allow for the first time to implement mass production technology of thin-film batteries. The product of the project – a cost-effective thin-film battery – will be deployed, among others, on the markets of mobile devices, wearables, specialized electronics, premium laptops.

 

Project value: PLN 9,802,961.29

Co-financing of the EU: PLN 7,144,127.81

The Batteries Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w The Batteries Sp. z o.o.”

Celem projektu jest stworzenie w The Batteries Sp. z o.o. centrum badawczo – rozwojowego mającego na celu rozwój systemów cienkowarstwowych  baterii (TFB).

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia do centrum badawczo – rozwojowego, w tym komputerów, oprogramowania oraz urządzeń laboratoryjnych.

Innowacją produktową, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu jest bateria litowa cienkowarstwowa wdrożona do produkcji przemysłowej. Baterie te będą charakteryzować się wyższą pojemnością na kilogram od obecnie dostępnych na rynku, przy niższym jednostkowym kosztem produkcji. Dodatkowo nowy produkt będzie charakteryzował się wyższą szybkością ładowania i zwiększoną odpornością baterii pod kątem jej parametrów technicznych.

Wartość projektu:   7 833 870,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  3 300 050,00 PLN

The Batteries Sp. z o.o. implements a project co-financed from European Funds “ Establishment of the Research and Development Center at The Batteries Sp. z o.o. “.

The aim of the project is to create at The Batteries Sp. z o.o. a research and development center for the development of thin-film battery systems (TFB).

The subject of the project is the purchase of equipment for a research and development center, including computers, software and laboratory devices.

The product innovation that will be created as a result of the project is a thin-film lithium battery implemented for industrial production. These batteries will have a higher capacity per kilogram than currently available on the market, at a lower unit cost of production. In addition, the new product will be characterized by a higher charging speed and increased battery resistance in terms of its technical parameters.

 

Project value:  PLN 7 833 870.00

Co-financing of the EU:  PLN 3 300 050.00